C‑654/15. sz. ügy- Előzetes döntéshozatal

A 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének és 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának, valamint (2) bekezdésének szövegéből és céljából következik, hogy az európai uniós védjegy lajstromozását követő ötéves időszak lejártáig a jogosultat megillető védjegyoltalom megszűnését sem az említett védjegy árujegyzékében szereplő áruk és szolgáltatások egy része, sem azok összessége vonatkozásában nem lehet megállapítani. E rendelkezések tehát türelmi időt biztosítanak a jogosult számára a tényleges védjegyhasználat megkezdésére, amelynek során az említett rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján anélkül élhet a védjegy által biztosított kizárólagos jogával a védjegy árujegyzékében szereplő valamennyi áru és szolgáltatás vonatkozásában, hogy ilyen használatot bizonyítania kellene.

A fenti indokok alapján a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott:

[Az európai uniós] védjegyről szóló, 2009. február 26‑i 207/2009/EK tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének az ugyanazon rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely európai uniós védjegy jogosultja összetéveszthetőség esetén, a védjegy lajstromozását követő ötéves időszak során anélkül léphet fel harmadik személyekkel szemben, ha azok gazdasági tevékenység körében a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést használnak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonos vagy azokhoz hasonló áruk és szolgáltatások vonatkozásában, hogy az említett védjegy ezen árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos tényleges használatát bizonyítania kellene.